Pro investory

Informace o fondu

Typ fonduZahraniční investiční fond srovnatelný se speciálním fondem
ISINLI0523708464
Datum vzniku fondu14.6.2021
Obhospodařovatel a administrátor fonduCAIAC Fund Management AG
Depozitář fonduLiechtensteinische Landesbank AG
Auditor fonduGrant Thornton AG
Doporučený investiční horizont5 let a více
Frekvence oceňování a obchodováníMěsíčně
Minimální investice pravidelná500 CZK
Minimální investice jednorázová10 000 CZK
Měna fonduCZK
Vstupní poplatekMax 4 % z investice
Výstupní poplatek0 %
Poplatek za obhospodařování (TER) k 31.12.20232,30 %
Společnosti vlastněné fondem:Future X Alpha s.r.o.
Future X Beta s.r.o.
Future X Arcus s.r.o.
Future X Arcus city s.r.o.
Future X Nové Modřany s.r.o.
Future X Astrid Garden s.r.o.
Future X Energy s.r.o.
Objem prostředků pod správou (31.5.2024)554,124 milionů CZK

Struktura portfolia

Portfolio dle typu jednotky v %

No Data Found

Expozice dle projektů v %

No Data Found

Graf vývoje hodnoty podílového listu

No Data Found

Výkonnost fondu

Od začátku roku1 Měsíc3 Měsíce6 Měsíců1 rok2 rokyOd založení celkem 202320222021
0,39 %-0,08 %-0,35 %0,32 %5,09 %7,47 %7,17 %5,16 %2,90 %-1,36 %

Dlouhodobým cílem fondu je dosahovat zhodnocení pro investory v retailové třídě v pásmu 5-7 % ročně. 

Zprávy o činnosti fondu pro investory

Dokumenty ke stažení

Časté dotazy

Jsme nemovitostní fond založený podle směrnice AIFMD v Lichtenštejnsku, který v ČR působí na základě povolení získaného řízením o srovnatelnosti s českými speciálními fondy u České národní banky.

Musíme tedy dodržovat stejná pravidla jako v ČR založené fondy investující do nemovitostí.

Jako přísně regulovaný fond lichtenštejnským regulátorem FMA a zároveň subjekt spadající pod dohled ČNB máme za povinnost dodržovat celou řadu investičních limitů. Těmi nejdůležitějšími jsou:

  • Maximální limit zadlužení v úrovni 50 % LTV našeho portfolia
  • Minimální množství likvidních finančních prostředků o úrovni 10 % fondového kapitálu
  • Maximální expozice v jednom projektu 30 %
  • Maximální expozice finančního majetku vůči jedné finanční instituci 20 %
  • Náš fond může investovat pouze do nemovitostí, státních dluhopisů a vkladových produktů u bank

Jsme otevřený podílový fond, do kterého je možné vstoupit i z něj vystoupit v průběhu jeho existence. Investoři se v případě potřeby dostanou k finančním prostředkům přibližně za 3 měsíce od zadání pokynu k odkupu podílových listů. 

Nicméně investice do našeho fondu je vhodná pouze pro investory, kteří se rozhodli investovat v delším časovém horizontu. Optimálně v období delším než 5let, aby plně využili potenciál zhodnocení fondu. 

Je to velice jednoduché. Fond vlastní veškeré své nemovitosti prostřednictvím jím ovládaných českých společností, které naleznete ve výše uvedené tabulce na této stránce. 

Tyto nemovitosti jsou pak uvedeny jako vlastníci nemovitostí v katastru nemovitostí.

Vlastnictví těchto firem fondem pak lze ověřit na internetových stránkách www.justice.cz v aktuálním výpisu z obchodního rejstříku.

Ocenění každé nemovitosti ve fondu musí proběhnout minimálně 1x za rok. Tato zhodnocení provádí nezávislý znalec na fondu dle mezinárodní metodiky RICS.

Fond v průběhu roku aktualizuje ocenění svého majetku pomocí těchto znaleckých posudků u všech nemovitostí, které vlastní. Neprobíhá přecenění majetku k jednomu okamžiku u všech nemovitostí, ale děje se tak průběžně. 

Fond vlastní bytové jednotky. Jakmile je nabyde do svého vlastnictví, tak v bytech provádí základní technické úpravy a investice, aby bylo možné bytové jednotky připravit k pronájmu. To představuje především instalaci kuchyní a dalšího základního vybavení pro byt.

Jakmile jsou byty připraveny k pronájmu, tak se byty pronajímají nájemníkům. A nájemní výnos je součástí zhodnocení fondu.

Distribuci našeho fondu v ČR zajišťují společnosti Conseq Investment Management, a.s. a společnost CYRRUS, a.s. 

 

Fond investuje do nových bytů v Praze a okolí, které nakupuje přímo od společností, které tyto byty staví. 

Malou část portfolia fondu tvoří regulatorně povinná expozice ve finančních nástrojích pro dostatečné zajištění likvidity pro investory. 

Minimální doporučená doba investice z naší strany je 3 roky, ovšem daleko vhodnější by bylo, aby investor investoval na období 5 let a déle. 

Jedině pak může naplno využít potenciál našeho fondu, který se plně projeví až po ukončení investičního cyklu u jednotlivých nemovitostí, které fond vlastní. 

Prostřednictvím společnosti Conseq Investment Management je možné investovat do našeho fondu v pravidelných měsíčních částkách od 500 CZK měsíčně. 

V případě společnosti Conseq Investment Management je to částka 10 000 CZK.

V případě společnosti CYRRUS je to 150 000 CZK.

V tuto chvíli máme k dispozici pouze třídu pro retailové investory. 

Aktuálně nabízíme i třídu pro institucionální investory, do které bude možné investovat od částky 25 milionů CZK se sníženými náklady na správu a tedy i vyšším finálním zhodnocením pro investory.

Hlavní odpovědnou osobou fondu je investiční společnost CAIAC FUND MANAGEMENT. 

Ta pověřila řízením českých společností vlastněných fondem pány Ondřeje Zárubu a Richarda Procházku.

Hlavním ekonomickým poradcem fondu je společnost FX Investment. 

Společnost starající se o správu bytových jednotek je společnost Residential housing. 

Zakladateli fondu jsou pánové Jan Hlousek a Richard Procházka. 

Ocenění podílového listu fondu vychází z měsíční účetní uzávěrky fondu i všech jeho dceřiných společností, kde hodnota nemovitostí ve vlastnictví je nahrazena znaleckým posudkem dle RICS metodiky.

To znamená, že na měsíční bázi dochází k ocenění podílového listu (tzv. NAV), které bere v potaz změnu hodnoty nemovitostí i vybrané nájmy a veškeré náklady spojené s provozem fondu, správou i nabytím nemovitostního portfolia. 

Ukazatel SRRI (synthetic risk reward indicator) bere v potaz statistickou historii vývoje našeho kurzu podílového listu.

Náš fond je dosud relativně mladý. Navíc odchylky v kurzu při výpočtu tohoto ukazatele neberou v potaz, zda se jedná o výkyvy nahoru či dolů. 

Tento ukazatel nebere v potaz fakt, do čeho náš fond investuje ani to, jakou má úroveň zadlužení.

Ano, může. Maximálně však do úrovně 50 % LTV (poměr dluhu vůči hodnotě majetku). Aktuálně fond nemá žádné dluhy.

Nájemní výnosy u bytů v Praze se pohybují v pásmu 2-4,5 % ročně v poměru je jejich pořizovacím cenám. Tomu odpovídá přibližně i pásmo nájemního výnosu našeho portfolia. U některých projektů je náš nájemní výnos bližší dolní hranici a u některých vyšší. V průměru se pohybuje mezi 3-4 % ročně. 

V tuto chvíli žádné. Protože veškeré účty fondu i jeho společností jsou v CZK. Veškeré investice od investorů fond rovněž přijímá v CZK. Veškeré nájmy, které fond inkasuje jsou rovněž v CZK. Zároveň vlastní nemovitosti, které se valuují na CZK trhu.

Jedná se zejména o náklady spojené se správou na straně investiční společnosti, depozitáře, valuátora, auditora a managementu fondu. Rovněž podstatnou část nákladů tvoří náklady na distribuci, které jsou 1,5 % ročně. Celková nákladovost u retailové třídy fondu za rok 2023 byla 2,30 %. To znamená, že fond vygeneroval hrubý zisk ve výši 7,46 % a k investorům se finálně dostalo zhodnocení ve výši 5,16 %. 

Maximálně 20 % portfolia fondu může být vlastní developerská aktivita. Tu ovšem náš fond nemá ani jí v současné době neplánuje. 

Tedy můžeme nabývat zejména nemovitosti dokončené a zkolaudované. 

Politikou našeho fondu navíc je, že nabýváme pouze nové byty v Praze a okolí.

Můžete se obrátit na vašeho finančního zprostředkovatele, protože většina investičních zprostředkovatelů je ve smluvním vztahu s distributory fondu Conseq Investment Management a CYRRUS.