Právní upozornění

Informace na této stránce jsou určeny výlučně osobám žijícím v České republice nebo přistupujícím k této internetové stránce z České republiky. Pokud takovou osobou nejste opusťte prosím tuto stránku.

Future X investment community Fund („Fond“) je alternativní investiční fond podle lichtenštejnského práva schválený k prodeji a nabízení investic v České republice a Lichtenštejnsku. Obhospodařovatelem Fondu je společnost CAIAC Fund Management AG.

‍Tato internetová stránka je výhradně určena k poskytování informací o Fondu, jeho partnerech a produktech schválených pro trh v České republice. Žádná z informací obsažených na této internetové stránce není nabídkou na uzavření smlouvy, doporučením ani žádným druhem poradenství v oblasti finančních, investičních, právních či daňových záležitostí. Ve vašem vlastním zájmu doporučujeme, abyste si tyto podmínky pozorně přečetli a před případným investičním rozhodnutím vždy zohlednili svoje odborné znalosti a zkušenosti v oblasti investic, své finanční zázemí a své investiční cíle. Upozorňujeme, že informace o Fondu a případně jeho produktech obsažené na této internetové stránce jsou poskytovány pouze jako orientační a jedná se o obecný přehled produktů a služeb. Tyto informace nejsou úplné, mohou se postupem času měnit a mohou být bez upozornění kdykoliv aktualizované. Váš přístup k této internetové stránce se řídí platnými českými právními předpisy, právním upozorněním a všeobecnými podmínkami přístupu k této internetové stránce.

Investoři musí spoléhat na své vlastní zjištění, finanční plány a závěry. Hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky ani výnos z investice nejsou zaručeny ani jinak garantovány. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Společnost CAIAC Fund Management AG, její poradci, přidružené společnosti ani autoři těchto internetových stránek nenesou žádnou odpovědnost za přímou či následnou škodu vyplývající z používání informací obsažených na těchto webových stránkách.

Informace obsažené na těchto internetových stránkách mají pouze informativní charakter a nepředstavují doporučení nebo radu ani nejsou nabídkou na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídkou. Investice do příslušného fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé investici. Investoři by měli zejména zvážit investiční strategii a konkrétní rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu nebo v jiných dokumentech týkajících se fondu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jako i v poplatcích a nákladech fondu. Detailní informace obsahuje statut fondu a příslušné sdělení klíčových informací. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle CYRRUS, a.s., Veveří 3163/111 (BUDOVA PLATINIUM), 616 00, Brno.